Электронный тезаурус-словарь концепции семья духовность

Система работает в тестовом режиме

O‘zbeksiton Respublikasi Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi huzuridagi “Mahalla va oila” ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan JHBL-50 raqamli “Mahalla” kontseptining elektron tezaurus lug‘atini yaratish mavzusidagi qisqa muddatli loyiha doirasida amalga oshirilgan.